Permanent Solution

Permanent Solution

Sometimes I miss having hair.